Privacyverklaring

Privacyverklaring Soa Clinic

Soa Clinic geeft om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld.

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website en de dienstverlening van Soa Clinic. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze privacyverklaring is 1 mei 2021, met het publiceren van een nieuwere versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Deze privacyverklaring beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt, met wie, en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming voor privacy gerelateerde zaken, zijnde de heer H. Siereveld. Zijn e-mail adres is privacy@soaclinic.nl en hij is telefonisch bereikbaar onder nummer 023-5247979.

Definities

 1. Privacyverklaring: deze privacyverklaring.
 2. Gebruiker: iedere gebruiker van de website www.soaclinic.nl, alsmede iedere persoon die diensten van Soa Clinic afneemt.
 3. Patiënt/cliënt: ieder natuurlijk persoon die een Soa consult afneemt, een vaccinatie krijgt toegediend en/of ieder natuurlijk persoon die een Soa consult afneemt.
 4. Verwerkingsverantwoordelijke: Healthy Me B.V., (hierna te nomen: Soa Clinic) statutair gevestigd te Heerugowaard, mede kantoorhoudende te (2012 HS) Haarlem aan de Dreef 32. U kunt contact opnemen met Soa Clinic via het email adres: privacy@soaclinic.nl  of via het telefoonnummer: 023-5247979.
 5. Website: de website onder www.soaclinic.nl.
 6. Functionaris voor Gegevensbescherming: de heer H. Siereveld. U kunt hem benaderen via het email adres: privacy@soaclinic.nl alsmede op het telefoonnummer: 023-5247979.

Algemeen

 1. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Soa Clinic (persoons)gegevens van haar Gebruikers verwerkt in het kader van de website en de dienstverlening.

Persoonsgegevens

  1. Een persoonsgegeven betreft informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Afhankelijk van het gebruik van de website van Soa Clinic en haar dienstverlening door gebruikers kan Soa Clinic de volgende gegevens van haar gebruikers verwerken:
   1. BSN-nummer, voor- en achternaam, het geslacht en de geboortedatum;
   2. Email-adres;
   3. Gegevens die betrekking hebben op het apparaat (te noemen: Ipad, telefoon, computer etc.) van Gebruiker, zoals een IP-adres;
   4. Communicatievoorkeuren;
   5. Informatie verkregen via cookies, over het surfgedrag van Gebruiker;
   6. De informatie inzake het afnemen van een Soa test en de uitslagen hiervan. Hierbij kunt u tevens denken aan verkregen informatie inzake ontvangen bloedmonsters, urinemonsters, en swabs.
  2. Soa Clinic verzamelt op de volgende manieren persoonsgegevens van Gebruiker:
  3. wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de website aan Soa Clinic heeft verstrekt;
  4. door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Soa Clinic;
  5. een bestelling bij Soa Clinic te doen; of
  6. doordat deze worden gegenereerd aan de hand van het gebruik van Gebruiker van de diensten of website van Soa Clinic onder andere via cookies; of
  7. van derden.
  8. Indien Gebruiker verplicht is om bepaalde gegevens te verstrekken, zal Gebruiker geïnformeerd worden over de mogelijke gevolgen wanneer deze niet worden verstrekt.
 1. Doeleinden en grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens.
  1. Soa Clinic verwerkt de persoonsgegevens van een Gebruiker op basis van de wettelijke grondslagen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op basis van:
   1. Toestemming;
   2. Uitvoering van een overeenkomst met Gebruiker;
   3. Verzoek inzake een afspraak voor een Soa test, hierbij gelden extra rechten en plichten in het kader van de geneeskundige behandelovereenkomst;
   4. Verzoek inzake een afspraak voor een consult over een consult over de aanschaf van een Soa test. Hierbij gelden extra rechten en plichten in het kader van de geneeskundige behandelovereenkomst;
   5. Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
   6. Vervulling van een taak van algemeen belang;
   7. Gerechtvaardigd belang van Soa Clinic of een derde.
  2. Soa Clinic verwerkt bepaalde persoonsgegevens ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. De gerechtvaardigde belangen van Soa Clinic zijn onder andere: marketing, reclame, onderzoek van eigen producten of diensten, IT-beheer en beveiliging, delen met aan Soa Clinic gelieerde partijen enzovoorts.
  3. Soa Clinic verwerkt persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden, op basis van de daarbij genoemde grondslagen:
Doel Grondslag
Het aanbieden van producten of diensten in het kader van de website van Soa Clinic, waaronder het het aanbieden van een anonieme Soa test aan Gebruiker, waarbij op verzoek onderzoek zal worden verricht inzake of, eno ja van welke SOA er sprake is, alsmede het aanbieden van een SOA consult aan Gebruiker. Verder kan genoemd worden het aanbieden van klantenservice of technische ondersteuning en verwerking van verzoeken die betrekking hebben op de producten of diensten.

Bij de keuze voor het afnemen van een SOA consult zal Gebruiker worden doorverwezen naar de website van Vaccinaties op Reis waarbij de verdere afhandeling van het consult en de daarop van toepassing zijnde plichten en rechten uit de privacyverklaring van Vaccinaties op Reis gelden.

Aangezien er sprake is van een concrete hulpvraag gericht op de gezondheidssituatie van de Gebruiker bij een SOA consult waarbij de hulpverlener op deze vraag ingaat geldt de totstandkoming van een geneeskundige behandelovereenkomst. Zoals hierna beschreven in deze privacyverklaring zijn daarop de extra waarborgen van toepassing uit de Wet op geneeskundige behandelovereenkomst.

Uitvoering van de overeenkomst

Gerechtvaardigd belang

Verbetering van de aangeboden producten of diensten, onder meer door een analyse van het gebruik ervan. Uitvoering van de overeenkomst

Gerechtvaardigd belang

Het aangaan en onderhouden van een klantrelatie met Gebruiker, bijvoorbeeld voor het versturen van informatieve berichten over producten of diensten of het reageren op vragen en verzoek van Gebruiker. Uitvoering van de overeenkomst

Gerechtvaardigd belang

Het afhandelen, beheer en facturatie van bestellingen. Uitvoering van de overeenkomst

Gerechtvaardigd belang

Het versturen van de nieuwsbrief van Soa Clinic. Gerechtvaardigd belang

Toestemming

Het aanbieden van gerichte advertenties gebaseerd op de interesses van Gebruiker, waarbij cookies en vergelijkbare technologieën worden gebruikt om de relevante informatie over Gebruiker te verzamelen. Gerechtvaardigd belang

Toestemming

 

 1. Bescherming persoonsgegevens
  1. Soa Clinic gaat zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.
  2. Wij kunnen gebruik maken van het coderen van de dossiergegevens voor het lab onderzoek. Hierbij worden alleen de geboortedatum en het geslacht gedeeld. Persoonsgegevens worden wanneer mogelijk gemaskerd weergegeven. Hierdoor proberen wij zo veel mogelijk uw gegevens te anonimiseren. 
 1. Minderjarigen
  1. In sommige gevallen vraagt Soa Clinic om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als Gebruiker jonger is dan 16 jaar, heeft de Gebruiker in die gevallen de toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan Soa Clinic. De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan Soa Clinic verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.
 1. Verstrekking van persoonsgegevens aan derde partijen
  1. Soa Clinic zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derde partijen vertrekken tenzij:
   1. De persoonsgegevens worden verstrekt aan een door Soa Clinic voor in deze privacyverklaring opgesomde doeleinden; of
   2. Soa Clinic op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties; of
   3. Soa Clinic voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van derden dienstverlening die namens Vaccinaties op Reis bepaalde diensten uitvoert, zoals IT-diensten of betalingsdiensten.
 1. Cookies
  1. Soa Clinic maak gebruik van zogenaamde “Cookies”. Met deze cookies verzamelt Soa Clinic overeenkomstig de door de Gebruiker opgegeven voorkeuren, automatisch bepaalde gegevens over de geschiedenis van activiteiten van Gebruiker op de website en apps van derden. Zo kunnen persoonsgegevens van Gebruiker worden verzameld terwijl Gebruiker de website of apps gebruikt of als deze op de achtergrond draaien op het apparaat van Gebruiker. Deze gegevens kunnen door Vaccinaties op Reis worden gecombineerd met andere gegevens over het apparaat van Gebruiker, zoals een IP-adres. Als hiervoor de toestemming van Gebruiker nodig is, zal Soa Clinic die vooraf vragen.
  2. De cookieverklaring van Soa Clinic dat hier gevonden kan worden (www.soaclinic.nl/cookieverklaring), bevat verdere informatie over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden Soa Clinic cookies gebruikt.
 1. Rechten van gebruikers
  1. De Gebruiker heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  2. Gebruiker heeft tevens het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.
  3. Gebruiker kan Soa Clinic verzoeken om beperking van de verwerking en gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste houdt in dat gebruiker het recht heeft om de persoonsgegevens die Soa Clinic over hem of haar heeft, in een gestructureerd, gangbaar en leesbare vorm te ontvangen en eventueel door Soa Clinic te laten doorgeven aan een andere
  4. Indien de gebruiker toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens, heeft de Gebruiker te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.
  5. Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over deze privacyverklaring kan de Gebruiker Soa Clinic bereiken op privacy@soaclinic.nl of per post benaderen op het adres: Dreef 32, 2012 HS Haarlem, of contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming, zijnde de heer H. Siereveld. Zijn e-mail adres is privacy@soaclinic.nl en hij is telefonisch bereikbaar onder nummer 023-5247979.
  6. Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan privacy@soaclinic.nl.
  7. Gebruikers hebben het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit kan via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
 1. Indien een natuurlijk persoon een SOA consult afneemt gelden er extra rechten omdat er dan sprake is van een geneeskundige behandeling waarop de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (hierna te noemen WGBO) van toepassing is 
 1. Rechten van de patiënt/cliënt conform WGBO
  1. Patiënten hebben recht op duidelijke informatie over eventuele onderzoeken, behandelingen en hun gezondheidstoestand.
  2. De hulpverlener heeft toestemming nodig voor een medische behandeling.
  3. Patiënten hebben het recht om hun medisch dossier in te zien en hebben recht op een kopie daarvan recht op een kopie daarvan en gegevens uit het medisch dossier te laten vernietigen.
  4. Patiënten hebben het recht om fouten in hun medisch dossier te herstellen en een eigen verklaring toe te voegen in het medisch dossier.
  5. Patiënten hebben recht op privacy en geheimhouding van hun medische gegevens.
  6. Patiënten hebben recht op een second opinion.
  7. Patiënten hebben het recht om geen informatie te willen.
 1. Plichten van de patiënt conform WGBO
  1. De patiënt informeert de hulpverlener zo goed mogelijk en verleent medewerking die nodig is voor de zorg.
  2. De patiënt betaalt de hulpverlener.
 1. Plichten / rechten hulpverlener conform WGBO
  1. De hulpverlener is verplicht informatie te verstrekken aan de patiënt.
  2. De hulpverlener moet een medisch dossier bijhouden.
  3. De hulpverlener heeft een geheimhoudingsplicht.
  4. De hulpverlener moet het dossier 20 jaar bewaren.
  5. De hulpverlener mag een onredelijk verzoek van de patiënt weigeren.
  6. De hulpverlener kan de behandelovereenkomst alleen opzeggen bij gewichtige redenen.
 1. Bewaartermijn
  1. Soa Clinic bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 jaar sinds het laatste bezoek van de website, tenzij Soa Clinic op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.
  2. Soa Clinic zal wanneer er sprake is van een medisch dossier de persoonsgegevens bewaren voor een periode van 20 jaar, te rekenen vanaf het moment waarop de laatste wijziging in het dossier heeft plaatsgevonden.
  3. De rechten en plichten omtrent medische dossiervoering en verwerking van persoonsgegevens zijn onder andere vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet Publieke Gezondheid (WPG) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer gedetailleerde informatie hierover verwijzen wij u naar de Autoriteit Persoonsgegevens (voor rechten van betrokkenen), de Rijksoverheid (voor rechten en plichten bij medische behandeling) en de Meldingsplicht infectieziekten.
 1. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Soa Clinic behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Soa Clinic adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 1 mei 2021.